Medezeggenschap

De OR (ondernemingsraad) is volgens de WOR (wet op de ondernemingsraden) ingesteld om bij te dragen aan het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. De WOR vraagt invloed uit te oefenen en evenwicht te brengen in de machtsverhoudingen in de onderneming.

 

Ondernemingsraden hebben een belangrijke plek in de besluitvorming en hebben veel impact op de gang van zaken binnen organisaties. Medezeggenschap kan, wanneer goed vormgegeven, zorgdragen voor consensus, veel draagvlak in het bedrijf en vertrouwen doen groeien. Een goed functionerende OR is van groot belang en draagt bij aan een goed werkklimaat.

 

De relatie tussen de bestuurder en de OR is daarbij zeer bepalend en heeft veel invloed op de mate van succes van de medezeggenschap in het bedrijf.

 

Het belang van medezeggenschap in het bedrijfsleven staat buiten kijf, de onderzoeken op dat vlak spreken voor zich. De betrokkenheid van medewerkers laat zich niet in geld uitdrukken, zoals iedereen weet; de mind-set van de medewerkers kan een bedrijf maken of breken, de OR heeft hierin een grote rol.

 

Veel bestuurders/ondernemers en ook veel OR leden worstelen met de vraag hoe goed invulling te geven aan het vraagstuk van medezeggenschap.

 

Ik geef advies op maat en op het moment dat jij het nodig hebt, met hoogwaardige procesbegeleiding en juridische en bedrijfskundige advisering. Ook bied ik trainingen en workshops aan op het brede vlak van medezeggenschap met een sterk maatwerkkarakter. Ik kom graag mijn ideeën en beelden over medezeggenschap toelichten en waar dat nodig is ondersteunen.

 

Meer over medezeggenschap

Waar kan ik jullie mee helpen?

 

Neem vrijblijvend contact met mij op. Dan bespreken we de mogelijkheden en mijn werkwijze.

Image