Slider

Medezeggenschap

Ondernemingsraden hebben een belangrijke plek in de besluitvorming en hebben veel impact op de gang van zaken binnen organisaties. Medezeggenschap kan, wanneer goed vormgegeven, zorgdragen voor consensus en veel draagvlak in het bedrijf en vertrouwen doen groeien.
Een goed functionerende OR is van groot belang en draagt bij aan een goed werkklimaat.

De relatie tussen de bestuurder en de OR is daarbij zeer bepalend en heeft veel invloed op de mate van succes van de medezeggenschap in het bedrijf.

Het belang van medezeggenschap in het bedrijfsleven staat buiten kijf, de onderzoeken op dat vlak spreken voor zich. De betrokkenheid van medewerkers laat zich niet in geld uitdrukken, zoals iedereen weet; de mind-set van de medewerkers kan een bedrijf maken of breken, de OR heeft hierin een grote rol.

Veel bestuurders/ondernemers en ook veel OR leden worstelen met de vraag hoe goed invulling te geven aan het vraagstuk van medezeggenschap.

Ik geef advies op maat en op het moment dat jij het nodig hebt met hoogwaardige procesbegeleiding en juridische en bedrijfskundige advisering. Ook bied ik trainingen en workshops aan op het brede vlak van medezeggenschap met een sterk maatwerkkarakter.

Neem gerust vrijblijvend contact op, ik kom graag mijn visie op medezeggenschap toelichten en waar nodig ondersteunen.

MEDIATION BUTTON

MEDIATION
Een mediator ondersteunt in het
proces om te komen tot een voor
beide partijen goed resultaat.

MEDEZEGGENSCHAP BUTTON

MEDEZEGGENSCHAP
Veel ondernemers en OR leden
worstelen met het goed invulling
geven van medezeggenschap.